Podmínky členství

Členové ZKO 163 - Plačice musí dodržovat Řád ČKS a Provozní řád ZKO 163 - Plačice

PROVOZNÍ ŘÁD ZKO č. 163 - Plačice

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové kynologické činnosti a kynologickému výcviku psů ve smyslu platných stanov ČKS a zkušebního řádu pro sportovní výcvik platného v ČR.

Práva členů:

1. Podílet se na všech činnostech klubu.

2. Být informován o činnostech a hospodaření klubu.

3. Používat ve výcvikových hodinách k výcviku svého psa.

4. Účastnit se zkoušek a závodů.

5. Volit a být volen do orgánů klubu (starší 18-ti let).


Povinnosti členů: 

1. Dodržovat stanovy ČKS a provozní řád ZKO.

2. V určeném termínu uhradit členské příspěvky (pro rok 2021 je výše členských příspěvků 900 Kč se splatností k 31.12.2020).

3. Odpracovat ročně 10 brigádnických hodin. Za každou neodpracovanou hodinu je povinnost zaplatit 100,- Kč.

4. Mít psa řádně očkovaného (kontrola očkovacího průkazu).

5. Uvazovat psy jen na místech k tomu určených.

6. Cvičiště, jeho zařízení, přilehlé prostory a výcvikové pomůcky udržovat v čistotě a pořádku! Po svém psu jsou všichni povinni ihned odklidit výkaly. 

7. Dodržovat cvičební dobu, hlavně její začátek, konec určí vedoucí výcviku.

8. Nenarušovat průběh výcviku a řídit se pokyny vedoucího výcviku.

9. Vždy nosit s sebou výcvikové pomůcky (obojek, vodítko, aport, stopovací šňůru, pamlsky a další pomůcky, potřebné k výcviku).

10. Pomáhat podle svých možností a schopností na akcích pořádaných ZKO.

11. Háravé feny mají přístup na cvičiště pouze po dohodě s vedoucím výcviku.

12. Za škody způsobené psem zodpovídá majitel psa a tyto škody nahradí na vlastní náklady.

13. Každý psovod může mít na výcvikový den pouze 2 psy.

14. Závažné nebo opakované porušení tohoto Provozního Řádu může být důvodem pro vyloučení z klubu nebo zrušení hostování.

15. Výbor ZKO je oprávněn rozhodnout o změnách a o doplnění tohoto „Provozního řádu“.